Arndt, Aleksandra, Instytut Filologii Klasycznej UAM